Algemene vragen

Wat moet ik doen voordat ik een incasso aan BAAK Juristen kan overdragen?

Heeft u uw debiteur al een of meer herinneringen gezonden? Dan doet u er verstandig aan om uw debiteur nog een laatste gelegenheid te geven om uw factuur te betalen zonder bijkomende kosten voordat u BAAK Juristen inschakelt. In deze brief verhoogt u de druk door uw debiteur aan te zeggen dat deze buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt als er niet betaald wordt en de invordering dan uit handen gegeven wordt aan BAAK Juristen. De ervaring leert dat veel debiteuren dan alsnog tot betaling zullen overgaan.

Hier kunt u de voorbeeldbrief downloaden. In deze brief wordt een laatste termijn van 14 dagen (na ontvangst van de laatste  aanmaning) gegeven. Het is wettelijk verplicht om deze termijn aan uw consument-debiteur te geven. Betreft uw debiteur een bedrijf, dan maakt het niet uit welke termijn u geeft.

Kan ik alle kosten die ik heb gemaakt in een rechtszaak op de wederpartij verhalen?

Helaas kunt u niet al uw kosten op uw wederpartij verhalen. In de praktijk veroordeelt een rechter de verliezende partij slechts in een gedeelte van uw kosten. Dit wordt ook wel een proceskostenveroordeling genoemd.

Onder deze kosten vallen onder andere de volledige deurwaarderskosten en griffierecht en een gedeelte van de kosten die u heeft gemaakt voor de inschakeling van een jurist, het zogeheten salaris gemachtigde. De wederpartij wordt in het merendeel van de gevallen in de volledige deurwaarderskosten en griffierecht veroordeeld. De vergoeding voor het salaris gemachtigde wordt vastgesteld volgende het zogeheten liquidatietarief en hangt samen met de werkzaamheden die uw jurist heeft verricht en de hoogte van het geldbedrag waarover geprocedeerd werd. Dit bedrag ligt meestal behoorlijk lager dan de werkelijke kosten.

Werken jullie ook op basis van 'no cure no pay'?

Ja, wij werken ook op basis van ‘ no cure no pay’ . Het hangt echter volledig af van de zaak of wij deze op basis van ‘no cure no pay’ aannemen. Is de zaak hier niet geschikt voor, dan zijn andere mogelijkheden die wij bieden:

  • Vaste prijsafspraak;
  • Vaste minimum prijsafspraak met succesfee;
  • Uurbasis;

Vragen over juridische termen en wettelijke bepalingen

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzonder soort overeenkomst. Een vaststellingsovereenkomst wordt meestal door partijen aangegaan om de afspraken over de oplossing van een geschil of andere onzekere situatie vast te stellen.

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst maakt het niet uit wat voor soort geschil u heeft. Een vaststellingsovereenkomst wordt voornamelijk gebruikt bij ontslagzaken.

In een vaststellingsovereenkomst kunt u nagenoeg alles opnemen waar partijen overeenstemming over hebben bereikt. Het is echter aan te raden om een vaststellingsovereenkomst door BAAK Juristen te laten opstellen of controleren zodat ook alle juridisch van belang zijnde zaken erin staan.

Heeft uw tegenpartij een vaststellingsovereenkomst opgesteld? Teken deze dan niet zomaar, laat deze eerst door BAAK Juristen controleren. Het screenen van een vaststellingsovereenkomst kost u vooraf wellicht geld, echter, het kan veel (financiële) problemen achteraf voorkomen.

Wat is betekening of betekenen?

Betekenen is het officieel overhandigen/uitreiken van een exploot (zoals een dagvaarding) door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan aan de geadresseerde persoonlijk of door het exploot in de brievenbus achter te laten.

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar en mag als enige exploten betekenen. Heeft een deurwaarder een exploot betekend, dan staat het vast dat deze door de geadresseerde is ontvangen.

BAAK Juristen schakelt bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder in voor het betekenen van een dagvaarding. Pas na betekening van deze dagvaarding kan een gerechtelijke procedure bij de rechtbank gestart worden.

Wat is een exploot?

Een exploot is een door de deurwaarder opgesteld proces-verbaal waarin deze verslag doet van:
– het betekenen (officieel uitreiken/overhandigen) van een dagvaarding of ander processtuk;
– het leggen van conservatoir of executoriaal beslag, of
– van bepaalde waarnemingen.

Het exploot dient als bewijs dat de geadresseerde het processtuk daadwerkelijk heeft ontvangen.

De deurwaarder mag een processtuk ook in een gesloten envelop in de brievenbus achterlaten indien de geadresseerde of een huisgenoot niet aanwezig is.

Wat is griffierecht?

Griffierecht is de bijdrage die u moet betalen voor het starten van een procedure. Bij een kantonzaak moet alleen diegene die een procedure start griffierechten betalen. De gedaagde of verweerder betaalt dan geen griffierecht. Bij civiele zaken bij de rechtbank betalen beide partijen griffierecht, dus ook als u gedaagde bent. Heeft u griffierecht moeten betalen en wint u de procedure? De gedaagde wordt in het merendeel van de gevallen dan ook veroordeeld tot vergoeding van de door u betaalde griffierecht.

Wat is wettelijke rente en hoe hoog is deze?

Wettelijke rente is de rente die van toepassing is op alle transacties waar een consument bij betrokken is en geen handelstransactie is.

Per 1 januari 2015 is de wettelijke rente voor consumententransacties (niet-handelstransacties) 2%

De wettelijke rente wordt periodiek vastgesteld door De Nederlandse Bank en heeft vanaf 1990 de volgende ontwikkeling doorgemaakt:

Ingangsdatum  Rentepercentage
1-1-2015 2,00
1-7-2012 3,00
1-7-2011 4,00
1-1-2010 3,00
1-7-2009 4,00
1-1-2007 6,00
1-2-2004 4,00
1-8-2003 5,00
1-1-2002 7,00
1-1-2001 8,00
1-1-1998 6,00
1-7-1996 5,00
1-1-1996 7,00
1-1-1995 8,00
1-1-1994 9,00
1-7-1993 10,00
1-1-1992 12,00
1-7-1990 11,00
1-1-1990 10,00

Wat is wettelijke handelsrente en hoe hoog is deze?

Wettelijke handelsrente is de rente die van toepassing is op alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen onderling. Er wordt dan gesproken over handelstransacties.

Per 1 juli 2016 is de wettelijke rente voor handelstransacties 8%

De wettelijke rente voor handelstransacties is vanaf 2002 ingevoerd en wordt periodiek vastgesteld door De Nederlandse Bank. De wettelijke handelsrente heeft vanaf 2002 de volgende ontwikkeling doorgemaakt:

Ingangsdatum Rentepercentage
1-7-2016 8,00
1-1-2015 8,05
1-7-2014 8,15
1-1-2014 8,25
1-7-2013 8,50
16-3-2013 8,75
1-1-2013 7,75
1-1-2012 8,00
1-7-2011 8,25
1-7-2009 8,00
1-1-2009 9,50
1-7-2008 11,07
1-1-2008 11,20
1-7-2007 11,07
1-1-2007 10,58
1-7-2006 9,83
1-1-2006 9,25
1-7-2005 9,05
1-1-2005 9,09
1-7-2004 9,01
1-1-2004 9,02
1-7-2003 9,10
1-1-2003 9,85
8-8-2002 10,35

Vragen van een debiteur

Ik heb een brief van BAAK Juristen ontvangen met een verzoek/sommatie tot betaling, wat moet ik doen?

Klopt de vordering? Betaal dan binnen de gestelde termijn om een procedure en hiermee gepaard gaande hogere kosten te voorkomen.

Klopt de vordering niet? Neem dan zo snel mogelijk, voor het verstrijken van de betaaltermijn, contact op met BAAK Juristen.

Kan ik ook een betalingsregeling treffen?

Het is in sommige gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit hangt echter wel van een aantal zaken af, denk hierbij aan:

  • de hoogte van de vordering;
  • de termijn waarbinnen u reageert;
  • de bereidwilligheid van de schuldeiser.

Wat gebeurt er als ik niet betaal? Met welke kosten krijg ik te maken?

Heeft uw schuldeiser zijn factuur ter incasso aan BAAK Juristen uit handen gegeven dan zullen de volgende stappen genomen worden. Hierbij worden eveneens de bijkomende kosten vermeld.

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een factuur van € 1.000,00 die een half jaar open staat en uw schuldeiser heeft u reeds in zijn laatste aanmaning de gelegenheid gegeven om de factuur zonder bijkomende buitengerechtelijke incassokosten te voldoen.

Buitengerechtelijke fase

In de buitengerechtelijke fase zal BAAK Juristen proberen de factuur inclusief buitengerechtelijke incassokosten zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. De totale kosten zijn dan:

€ 1.000,00 Hoofdsom
€      40,00 Wettelijke handelsrente
€    160,00 Buitenrechtelijke incassokosten
€ 1.200,00 Totaal

Gerechtelijke fase – dagvaarding

Betaalt u niet (tijdig of volledig) naar aanleiding van de brieven van BAAK Juristen dan zal u worden gedagvaard. De kosten van het opstellen en betekenen van de dagvaarding worden bij u in rekening gebracht. De totale kosten zijn dan:

€ 1.000,00 Hoofdsom
€ 40,00 Wettelijke handelsrente
€ 160,00 Buitenrechtelijke incassokosten
€ 83,15 Deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding
€ 100,00 Salaris gemachtigde
€ 1.383,15 Totaal

Gerechtelijke fase – zitting en vonnis

Betaalt u ook niet (tijdig of volledig) naar aanleiding van de ontvangen dagvaarding, dan zal de dagvaarding bij de rechtbank worden aangebracht om de gerechtelijke procedure te starten. Oordeelt de rechter dat u moet betalen, dan worden ook de kosten van de procedure bij u in rekening gebracht. De totale kosten zijn dan:

€ 1.000,00 Hoofdsom
€ 40,00 Wettelijke handelsrente
€ 160,00 Buitenrechtelijke incassokosten
€ 83,15 Deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding
€ 100,00 Salaris gemachtigde
€ 470,00 Griffierecht
€ 50,00 Nasalaris
€ 1.903,15 Totaal

Executoriale fase – betekening van het vonnis

BAAK Juristen zal u in het merendeel van de zaken, nadat het vonnis is gewezen, nog 7 dagen de gelegenheid geven om te betalen alvorens de executie van het vonnis ingezet wordt. Betaalt u ook dan nog niet vrijwillig dan zal het vonnis door de deurwaarder geëxecuteerd worden. De eerste stap is het betekenen van het vonnis. De kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht. De totale kosten zijn dan:

€ 1.000,00 Hoofdsom
€ 40,00 Wettelijke handelsrente
€ 160,00 Buitenrechtelijke incassokosten
€ 83,15 Deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding
€ 100,00 Salaris gemachtigde
€ 470,00 Griffierecht
€ 50,00 Nasalaris
€ 97,02 Deurwaarderskosten voor het betekenen van het vonnis
€ 2.000,17 Totaal

Executoriale fase – beslag inkomen/toeslagen

Betaalt u niet nadat het vonnis aan u is betekend, dan zal de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen, inboedel, woning, auto, banktegoeden, etc. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van het leggen van beslag op uw inkomen / toeslagen. Ook deze kosten worden bij u in rekening gebracht. De totale kosten zijn dan:

€ 1.000,00 Hoofdsom
€ 40,00 Wettelijke handelsrente
€ 160,00 Buitenrechtelijke incassokosten
€ 83,15 Deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding
€ 100,00 Salaris gemachtigde
€ 470,00 Griffierecht
€ 50,00 Nasalaris
€ 97,02 Deurwaarderskosten voor het betekenen van het vonnis
€ 205,47 Deurwaarderskosten voor het beslag op uw inkomen/toeslagen
€ 2.205,64 Totaal

Executoriale fase – Verdere beslagpogingen

Indien het beslag op uw inkomen/toeslagen niet (voldoende) oplevert, dan zullen andere beslagmogelijkheden aangewend worden zoals:

  • beslag roerende zaken (inboedel, auto);
  • beslag onroerende zaken (woning);
  • beslag banktegoeden.

De kosten per beslagpoging variëren tussen € 200,00 en € 500,00. Uw schuld wordt telkens met deze kosten verhoogd.

Conclusie

Voorkom hoge kosten en betaal uw facturen tijdig! Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen lopen de kosten snel op indien u niet of niet tijdig betaalt.

Kan ik ook nog betalen wanneer de dagvaarding is betekend?

Ja. U dient dan echter ook de gemaakte kosten te voldoen. Deze staan meestal in de dagvaarding vermeld. Is het niet duidelijk welk bedrag u moet betalen? Neem dan binnen de gestelde termijn contact met ons op.

Wat kost het als er een gerechtelijke procedure tegen mij wordt gestart en kan ik ook tijdens een procedure nog betalen?

Wanneer er een gerechtelijke procedure tegen u is gestart dan bent u naast de deurwaarderskosten en de kosten voor het opstellen van de dagvaarding (salaris gemachtigde) ook griffierecht verschuldigd. De hoogte van het griffierecht kunt u terugvinden op rechtspraak.nl en is onder andere afhankelijk van de hoogte van het gevorderde geldbedrag en of de eiser een natuurlijk persoon of rechtspersoon is.

U kunt in het merendeel van de gevallen ook tijdens een gerechtelijke procedure betalen. Houdt er wel rekening mee dat u eveneens griffierecht verschuldigd bent en in sommige gevallen een hoger bedrag aan salaris gemachtigde. Neem daarom altijd eerst contact met ons op voordat u over gaat tot betaling.

Wat zijn de kosten als er een vonnis is gewezen door de rechter?

Wanneer u in het ongelijk gesteld bent of geen verweer heeft gevoerd dan bent u doorgaans de gevorderde hoofdsom, rente, buitengerechtelijke incassokosten, deurwaarderskosten en het griffierecht verschuldigd. De hoogte hiervan is volledig afhankelijk van de vordering.

Is er een vonnis tegen u gewezen? Dan doet u er verstandig aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het betalen van het bedrag waartoe u veroordeeld bent. Doet u dit niet dan zal het vonnis ten uitvoer gelegd worden. Met dit vonnis mag een deurwaarder namelijk beslag leggen op uw inkomen, banktegoeden, inboedel, woning, auto, etc. De kosten van de deurwaarder komen in meerdering van de vordering en kunnen snel oplopen.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Bij het berekenen van de hoogte van incassokosten moet er onderscheid gemaakt worden tussen consumenten en bedrijven. Bij consumenten moet men bij de berekening de onderstaande wettelijke staffel volgen:

Over de eerste € 2.500,00 15 % = € 150,00 (minimaal € 40,00)
Over de volgende € 2.500,00 10 % = € 0,00
Over de volgende € 5.000,00 5 % = € 0,00
Over de volgende € 190.000,00 1 % = € 0,00
Over de volgende € 800.000,00 0.5 % = € 0,00 (maximaal € 6.675,00)

Met de incasso calculator van BAAK Juristen kunt u de hoogte van de incassokosten berekenen.

Bedrijven zijn vrij om van deze staffel af te wijken. Een dergelijke afwijking wordt meestal in de algemene voorwaarden opgenomen. Een veelvoorkomend beding is dat de incassokosten 15% zijn met een minimum van €75,00 of €150,00. Hebben partijen niets afgesproken, dan vallen deze terug op de wettelijke staffel zoals hiervoor genoemd is.